Nikdy nemůžete být obětí své DNA. Ani nemůžete být obětí osudu.
Můžete být pouze obětí svého postoje.
Richard Rudd

Vzdělávací kurzy a semináře

 

Realizované semináře:

Úvod do psychosomatiky I. – Příčiny nemocí

Psychosomatika se zabývá vztahem mezi tělesným stavem a psychickými, emocionálními a sociálními složkami člověka. V užším slova smyslu se jedná o problematiku chorob, při kterých jsou tělesné obtíže, změny a poruchy funkce podmíněné duševním stavem. V širším slova smyslu jde o komplexní pohled na člověka a jeho zdraví.
Obsah semináře Úvod do psychosomatiky I.:
• principy Nové medicíny podle MUDr. R. G. Hamera
• příčiny nemocí a jejich emocionální náplně
• možnosti uzdravení a regenerace organismu
• technika „Práce“ Byron Katie – praktický nácvik
• sedm smrtelných hříchů, ayurvéda a životní styl.

Úvod do psychosomatiky II. - Mentální a afektivní poruchy

Psychosomatika se zabývá vztahem mezi tělesným stavem a psychickými, emocionálními a sociálními složkami člověka.
Obsah semináře Úvod do psychosomatiky II.:
• přírodní biologické zákony MUDr. R. G. Hamera,
• mentální a afektivní poruchy optikou Nové medicíny,
• možnosti uzdravení a regenerace organismu,
• terapeutická technika „E. Berne: Rodič-Dospělý-Dítě“ – praktický nácvik.

Úvod do psychosomatiky III. - Terapeutické techniky

Psychosomatika se zabývá vztahem mezi tělesným stavem a psychickými, emocionálními a sociálními složkami člověka.
Obsah semináře Úvod do psychosomatiky III.:
• význam verbální a neverbální komunikace,
• Maslowova pyramida potřeb vs. typy konfliktů dle konceptu Nové medicíny,
• Nenásilná komunikace Marshalla Rosenberga – praktický nácvik,
• využití bioinformačních technologií v prevenci a léčbě onemocnění,
• kladení otázek technikou Koučování – praktický nácvik.

Germánská nová medicína

(GNM lektor a konzultant Mgr. František Nagy, MBA.)

Přehled 5 přírodních biologických zákonů a jejich dopad na prevenci a nápravu zdraví. Podobnost orgánů pocházejících z evolučně totožného zárodečného listu, všeobecné otázky, vyjasnění si mýtů. Cílem 4 dní je seznámit zájemce s celou šířkou tématiky GNM s důrazem na odkaz 5 přírodních zákonů. Ozřejmit přesně psychosomatické příčiny onemocnění v těle, vysvětlit průběh a symptomy biologických změn u člověka. GNM není terapeutická technika nebo pomůcka, ale biologický systém opisu vzniku a průběhu onemocnění. Díky znalosti GNM je možné libovolnou terapii u pacienta lépe adresovat, a tím i onemocnění definitivně vyřešit. Tématika je určená jak pro úplné laiky, tak i pro odborníky, kteří by rádi GNM integrovali do své praxe.

Asertivní jednání

Kurz Asertivní jednání vám pomůže lépe porozumět tomu, jak lidé myslí a jednají a poskytne vám vhled do vlastních postojů a reakcí. Jedná se o jednodenní, osmihodinový vzdělávací seminář. Cílem I. bloku je seznámit se se základními typy jednání (asertivní, pasivní a agresivní), určit si vlastní komunikační styl, osvojit si asertivní práva a techniky a naučit se jednat adekvátně v různých modelových situacích, které mají svůj zdroj v reálném životě. Ve II. bloku účastníci zjistí, jakým způsobem ovlivňují druhé lidi, jak pracují s negativními a pozitivními sděleními či udílením pokynů druhým. Zmapují si také vlastní významy slov. Doplňkem bude ochutnávka nejčastějších slov „manažerštiny“. Cílem III. bloku je uvedení do problematiky konfliktů, jejich příčin a řešení. V předloženém dotazníku účastníci kurzu provedou rozbor vlastního chování v konfliktní situaci a na základě interpretace testu se seznámí se základními strategiemi reakce na konflikt. IV. blok je věnován praktickému nácviku otevřené komunikace včetně poskytování zpětné vazby. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Efektivní komunikace

Slovo „komunikace“ má svůj původ v latinském „communicare“, které znamená „společné sdílení“. Naše komunikace by se často však dala popsat spíše jako snaha někomu něco vnutit. Cílem jednodenního, osmihodinového semináře je poukázat na překážky, které se naší komunikaci staví do cesty, a možnosti, jak je šetrně odstraňovat. V I. bloku se seznámíme s typy komunikace. Osvětlíme si, co spadá do verbální a co do neverbální složky komunikace. Budeme se zabývat také zvukovou stránkou verbální komunikace – paralingvistikou. Názorně si ukážeme, co se děje s informacemi v průběhu jejich předávání, a zobecníme si pravidla aktivního naslouchání. II. a III. blok bude věnován komunikačnímu modelu „Transakční analýza“, jehož autorem je Eric Berne. Zjistíme, jakým způsobem komunikujeme s druhými lidmi a jak pracujeme s vlastními polohami rodič – dospělý – dítě. Pochopení těchto poloh si ověříme na modelových situacích. Ve IV. bloku se budeme pohybovat na poli kyberprostoru. Seznámíme se s některými internetovými zkratkami, osvojíme si pravidla elektronické komunikace a psaní e-mailů. Závěr věnujeme sociálním sítím – facebooku a twitteru. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Personální řízení a lidské zdroje

Cílem kurzu Personální řízení a lidské zdroje je dopomoci k přiměřené komunikaci nejen v personálním řízení. Vysvětlíme si metody Koučování a Nenásilná komunikace, které mohou zefektivnit řadu činností spojených s adaptací, učením, rozvojem a hodnocením pracovníků. Charakterizujeme si analytický, řídící, přátelský a expresivní styl chování. Cílem I. bloku je seznámit se s ostatními účastníky kurzu, podělit se o své první dojmy a získat od druhých náhled na vlastní osobu. Zjistíme, jaké jsou nejčastější chyby v komunikaci, a uvědomíme si své možnosti podívat se na problém z jiného úhlu pohledu. Ve II. bloku si objasníme důležité aspekty koučování. Na základě dílčích kroků provedeme praktický nácvik této metody. Procvičíme si postup kladení otázek a naslouchání. III. blok uvedeme zobrazením vlastních domnělých masek, které si každodenně nasazujeme. Pokračovat budeme testem, díky němuž získáme vlastní a skupinový náhled na převažující styl našeho chování. IV. blok je věnován Nenásilné komunikaci Marshalla Rosenberga a jejímu praktickému nácviku tak, abyste danou techniku mohli použít jak při řízení lidských zdrojů, tak i ve svém osobním životě. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Rétorika

Rétorika je disciplína stará nejméně dva a půl tisíce let. Řečnictví se vysoce hodnotilo již v antice, kde představovalo umění ovládnout slovo a současně postihnout zákonitosti mluvení a jejich zorganizování prostřednictvím pravidel. Od poloviny dvacátého století se význam rétoriky – umění mluveného slova – znovu navrací, zvláště díky televizi, ale také novým společenským trendům, jakými jsou reklama, marketing, teorie komunikace, strategie vyjednávání, sociální média apod. Rétoriku však můžeme uplatnit na každém kroku. Nezáleží přitom, zda se účastníme setkání v rodinném kruhu nebo mezi přáteli, zda jedeme na výlet nebo oslavu, kontaktujeme obchodní partnery či zákazníky, zda jdeme na přijímací pohovor, připravujeme se na poradu anebo reklamujeme vadné zboží v obchodě.

Tento vzdělávací kurz si proto na poli rétoriky klade několik cílů:

Cílem I. bloku je seznámit se s obecnými východisky rétoriky a doporučeními pro práci s hlasem. Provedeme si osobní revizi a na jazykolamech si procvičíme vlastní přednes. Od svých kolegů přitom získáme zpětnou vazbu. Ve II. bloku se budeme věnovat problematice sdělení a jejím pěti stránkám: věcnému obsahu, sebeprojevení, vztahovému poselství, výzvě a estetické stránce. Společně si shrneme postup při realizaci prezentace a blok završíme Prezentačním desaterem Jiřího Plamínka. Ve III. bloku se seznámíme s Paretovým pravidlem, které aplikujeme na novinový text, procvičíme si vlastní prezentaci před skupinou lidí a dozvíme se obecná východiska pro efektivní zvládnutí porad. IV. blok je věnován analýze reklam a jejich souvislostí s řečnickými triky. Na závěr si vzájemně předáme zpětnou vazbu formou tzv. chvalníku. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Timemanagement

Vzdělávací akce Timemanagement vám pomůže lépe porozumět vlastnímu zacházení s časem. Tomu, zda jsou vaše aktuální aktivity a projekty v souladu s klíčovými oblastmi, cíli, vizemi a tématem vašeho života. Cílem I. bloku je provést si osobní revizi, zamyslet se nad vlastními energetickými toky a zpracovat jedno z témat systému Zen a hotovo Lea Babauty. Ve II. a III. bloku se budeme věnovat jednotlivým návykům pro lepší organizaci času: shromažďování, třídění, plánování, vykonání, jednoduchý věrohodný systém, uspořádávání, týdenní hodnocení, zjednodušování, rutiny a najdeme svou vášeň. Dozvíme se 52 tipů Ondřeje Kubery, jak zvládat e-maily. Zaznamenáme si vlastní úkoly aktuálního týdne a zrevidujeme si své životní cíle a vize. Seznámíme se s Paretovým principem 80/20. IV. blok je věnován tvorbě vlastní koláže na jedno z témat: „Co chci od života“, „Já a mé vize“ anebo „Já a můj smysl života“. Jako bonus si přečteme článek Lea Babauty: 38 lekcí, které mi dal život za 38 let. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Rodinné a firemní konstelace

Konstelace jsou metodou, pomocí které se můžeme podívat na celek a zkoumat vztahy mezi celkem a jeho částmi. Pomocí konstelací pochopíme zákonitosti, které platí v jakýchkoliv systémech např. v našich vztazích v rodině, v manželství, v partnerství, mezi rodiči a dětmi nebo pracovních a zájmových kolektivech. Můžeme se zaměřit na řešení  vztahových, finančních nebo například pracovních problémů. Konstelace vedou ke změně vnitřního obrazu naší reality. Změníme-li  tento obraz, budeme na své okolí reagovat jinak a následně bude jinak reagovat naše okolí ve vztahu k nám. Konstelace nám umožní zažít pocit sounáležitosti, pocit, že nejsme sami, ale naopak, že patříme ke svým kořenům, k předchůdcům, ke zdroji naší síly.

Průběh konstelací:

Konstelace jsou v podstatě sestavením prostorového modelu daného systému. Jedná se o simulaci struktur a vztahů mezi částmi systému, která se děje rozestavěním zástupců vybraných z účastníků semináře. Tito zástupci představují (zpravidla nepřítomné) účastníky systému. U rodinných konstelací například manžele a jejich děti, rodiče, předchozí partnery a podobně.
Klient nejprve definuje problematiku, kterou se chce v konstelaci zabývat – soustředí se přitom na věcná fakta. Následně si na základě doporučení průvodce konstelací z řad spoluúčastníků semináře vybere zástupce pro sebe a důležité osoby, které souvisí s jeho zakázkou. Při výběru se řídí svojí intuicí a vnitřními pocity. Vybrané zástupce rozestaví do pozic, které odpovídají jeho vnitřnímu obrazu, další dění sleduje v kruhu zbylých účastníků. Průvodce konstelací dotazováním se zástupců, jejich přemisťováním nebo doplněním o další chybějící osoby, působí na změnu klientova vnímání reality a jeho spojení s vlastním nitrem. Tímto se klient lépe dostává k sobě a své podstatě. Pomocí konstelací můžeme odkrýt disharmonické modely, které způsobují naše problémy, napravit nefunkční role a zavést do systému řád, který nám mnohdy dlouhá léta chyběl.

Konstelace na finanční toky

Myslíte si, že své příjmy nemůžete ovlivnit? Omyl – stav naší peněženky se řídí podle vlastních hluboce zakořeněných vzorů, které jsme přijali zpravidla v dětství od našich rodičů. Na prožitkovém semináři se dozvíme, jaké zákonitosti fungují ve finančních tocích. Konstelace nám pomohou v hledání a objevování našich přesvědčení, které se týkají financí. Dovolíme si najít jiný úhel pohledu a změníme své blokující vzorce chování ve vztahu k penězům tak, aby k nám našly volnou cestu. Lektorka: Ing. Jitka Jurdinová.

Konstelace na ženské principy

Prožitkový seminář se zaměřením na harmonizaci základních ženských archetypů a principů. Díky odhalení své vnitřní bohyně, holčičky, kamarádky, partnerky, milenky, manželky, matky, babičky, vědmy a učitelky si dovolíme procítit a pochopit, proč se nám některé záležitosti a vztahy nedaří, přestože jim věnujeme mnoho energie. Konstelace nám pomohou najít jiný úhel pohledu a vytvořit konstruktivní vnitřní obrazy, díky kterým budeme schopni přijímat hojnost všeho, co nám ženský princip přináší. Seminář je určen pro ženy i muže. Lektorka: Ing. Jitka Jurdinová.

Konstelace – proud hojnosti

Hojnost je proud všech příjemných věcí, které plynou do našeho života.  Například  naplňující  partnerství  a  vztahy  s  lidmi, zdraví, obohacující  zaměstnání,  radost ze života,  úspěch nebo dostatek peněz. Na prožitkovém semináři se zaměříme na to,  jaké jsou naše vnitřní obrazy, které nám brání v prožívání hojnosti. Konstelace nám pomohou  najít  jiný  úhel  pohledu  a vytvořit  obrazy,  díky  kterým budeme  schopni  svoji  hojnost  přijímat  a  žít  v  prosperitě. Lektorka: Ing. Jitka Jurdinová. 

Arteterapeutická skupina

(8 setkání po třech hodinách vždy jednou za 14 dní)

Arteterapeutická skupina umožňuje sebevyjádření na základě komunikace prostřednictvím výtvarného umění. Můžeme se těšit na 8 základních sebepoznávacích témat. Seznámíme se s technikami arteterapeutické práce a možnostmi skupinové interpretace námi vytvořených souborů děl. Budeme pracovat s výkladem významu jednotlivých barev, tvarů a symbolů. Zaměříme se na prožitek těla, své myšlenky a emoce. Dozvíme se, jak můžeme v běžném životě uplatnit komunikační model "dítě-rodič-dospělý" tak, abychom si lépe porozuměli se svými rodiči, dětmi, přáteli i spolupracovníky. Nahlédneme do díla C. G. Junga a odhalíme své silné stránky. Budeme pracovat s tvořivým myšlením. Zjistíme, co nás motivuje v naší práci, a jak toho využít k tomu, abychom byli úspěšnější. Dotkneme se i našich ztrát a bolestí a podpoříme jejich pochopení. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Řeč barev

Barvy sehrávají v našich životech významnou roli. Svým působením v nás vyvolávají pocity, a tím ovlivňují i naše myšlení a city. Barevné energie nám zprostředkují harmonizující síly a životní energii. Na semináři „Řeč barev“ se dozvíme o symbolice a psychologii barev. Pomocí technik využívajících přeneseného významu konkrétní zkušenosti do symbolické podoby si vyzkoušíme s jakými barvami máme spojeny své pocity, a jak můžeme tyto techniky používat pro vlastní sebepoznání. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Vnitřní žena – vnitřní muž

Bez ohledu na pohlaví ve svém nitru ukrýváme svého vnitřního muže tedy část, která symbolizuje sílu, aktivitu a racionalitu a vnitřní ženu spojenou s jemností, pasivitou a intuicí. Na prožitkovém semináři se prostřednictvím sebepoznávacích technik zaměříme na odhalení těchto vzájemně se doplňujících polovin. Hravou formou se seznámíme s technikou myšlenkových map, některými poznatky z díla C. G. Junga a dovolíme si pomocí výtvarného projevu bez zábran tvořit. Lektorka: Mgr. Lenka Bednářová

Trénování paměti

Seminář, který nabídne informace, jak paměť, soustředění a učení fungují, ale hlavně mnoho praktických rad, jak je možné naši mentální výkonnost zvýšit. V první části získáme informace o poznávacích funkcích mozku - paměť, koncentrace, učení a rozhodování. Ve druhé části semináře nabídneme praktické techniky, kreativní cvičení a tipy na zlepšení různých typů paměti např. verbální, numerické, logické. Lektorka: Mgr. Martina Burianová – akreditovaná trenérka I. a II. stupně kurzů České společnosti pro trénování paměti.